Algemene Voorwaarden Nu Veilig Twente

Artikel 1. Begripsbepalingen
Hieronder een aantal definities van begrippen die terugkomen in deze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden Nu Veilig Twente.

Alarmberichten: een door de apparatuur gegeneerde melding dat er beweging is gesignaleerd in uw huis, dat een raam of deur contact is verbroken, rook is gesignaleerd in huis, een verhoogd niveau koolmonoxide is gesignaleerd, een paniekalarm is veroorzaakt, geluid is gesignaleerd of dat lekkage is opgetreden en beeldopnames.

Camera: een optionele uitbreiding op het alarmsysteem waarin een IP camera
is opgenomen.

Gebruiksaanwijzing: de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van Nu Veilig Twente die is opgenomen (in digitale vorm) op de website.

Services of Diensten : de services of dienstverlening van Nu Veilig Twente.

Overeenkomst : de overeenkomst die wij met u hebben gesloten betreffende de levering van Nu Veilig Twente.

Alarmsysteem: de combinatie van een bedieningspaneel, bewegingsmelder, deur/raamcontact en bijbehorende accessoires die door Nu Veilig Twente op de markt als apparatuur wordt aangeboden voor gebruik in combinatie met de Nu Veilig Twent dienstverlening.

U of Uw : de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie wij een overeenkomst zijn aangegaan voor de levering van Nu Veilig Twente.

Website : http://www.NuVeiligTwente.nl.

Webapplicaties : diensten die toegankelijk zijn via de website.

Mobiele applicaties : software die naar uw smartphone of tablet kan worden gedownload.

Smartphone: Ieder apparaat dat gebruik kan worden voor telecommunicatie

Wij of Ons : Nu Veilig Twente

Artikel 2. Voorwerp
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en/of overeenkomst gesloten met Nu Veilig Twente en maken tevens onderdeel uit van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Artikel 3. Totstandkoming elektronische Overeenkomst
3.1 De elektronische overeenkomst komt tot stand doordat de volgende stappen volledig zijn doorlopen:

  • U selecteert het gewenste pakket;
  • U vult het registratieformulier op de Website volledig in en klikt op “akkoord”; en
  • Nu Veilig Twente verzendt aan u een bevestigingsmail.

3.2 U accepteert een offerte van Nu Veilig Twente.

3.3 U dient alle vereiste gegevens waarover Nu Veilig Twente dient te beschikken voor de levering van Nu Veilig Twente volledig en accuraat op de website en/of offerte in te geven en wijzigingen van die gegevens – indien noodzakelijk – door te geven aan Nu Veilig Twente.

3.4 Indien U gebruik maakt van uw wettelijke herroepingsrecht komt u alleen in aanmerking voor vergoeding van de koopprijs indien het product binnen de wettelijke termijn is geretourneerd, in dezelfde staat zoals deze is ontvangen.

3.5 Voor wat betreft de kosten van installatie en onderhoud van het Alarmsysteem kunt U geen gebruik van het wettelijke herroepingsrecht.

Artikel 4. Gebruiksbeperkingen en wijzigingen inzake de diensten
4.1 U dient Nu Veilig Twente producten steeds te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en met de gebruiksaanwijzing.

4.2 Het volgende gebruik van de Nu Veilig Twente diensten is niet toegestaan:

a) Het genereren en verzenden van overmatige hoeveelheden alarmmeldingen en overlast gevende alarmberichten;
b) Gebruik dat een misdrijf of een overtreding inhoudt;
c) Het verzenden van alarmberichten direct naar hulpverlenende instanties zoals politie, brandweer en ambulance.
4.2 Nu Veilig Twente kan van tijd tot tijd correcties, bugfixes, updates, upgrades of andere aanpassingen aanbrengen aan uw Alarmsysteem ter verbetering van de prestatie van de diensten. Deze updates worden mogelijk automatisch geïnstalleerd zonder extra aankondiging of verzoek om toestemming. U stemt in met deze automatische updates.
4.3 Nu Veilig Twente biedt Alarmsystemen aan die samengesteld zijn met producten van derden. U kiest zelf voor de samenstelling van uw Alarmsysteem. U erkent en stemt ermee in dat Nu Veilig Twente geen verklaring of garantie verstrekt voor de veiligheid van producten of diensten van derden. Nu Veilig Twente behoudt zich het recht voor dat de diensten van derden te allen tijde kunnen worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat Nu Veilig Twente niet aansprakelijk is voor een wijziging, schorsing of beëindiging van de diensten van derden.
4.4 Indien U in strijd handelt met deze algemene voorwaarden heeft Nu Veilig Twente het recht om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met u te ontbinden.

Artikel 5. Beveiliging 
5.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de toegangsgegevens van de applicaties (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) die u hebt gekozen voor uw gebruik van Nu Veilig Twente. U dient de toegangsgegevens vertrouwelijk te houden.
5.2 Indien u het vermoeden hebt dat uw toegangsgegevens niet langer vertrouwelijk zijn, dient u onmiddellijk de helpdesk van Nu Veilig Twente in kennis te stellen en de instructies van het personeel van de helpdesk op te volgen.
5.3 Indien wij het redelijke vermoeden hebben dat de beveiliging van de website is doorbroken of zal worden doorbroken, mogen wij u nieuwe toegangsgegevens uitreiken of uw toegang tot de website tijdelijk opschorten. Indien wij gebruik hebben gemaakt van dit recht wordt dit aan per e-mail aan u medegedeeld.

Artikel 6. Garantiebeperkingen en beperking van aansprakelijkheid
6.1 Wij garanderen niet dat Nu Veilig Twente foutloos werkt of steeds beschikbaar is.
6.2. Wij verrichten voorafgaand aan de levering van Nu Veilig Twente geen inspectie van uw woning en/of bedrijfsruimte , uw inboedel, betrouwbaarheid van uw internet- en elektriciteitsverbinding en ontvangen daarover evenmin informatie. Wij kunnen dan ook niet bepalen of en in hoeverre Nu Veilig Twente een adequate beveiliging biedt van uw woning en/of bedrijfsruimte. U bent zelf verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van uw woning en/of bedrijfsruimte. Nu Veilig Twente is niet aansprakelijk voor schade die u leidt als het gevolg van het ontbreken hiervan.
6.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van uw woning en/of bedrijfsruimte tegen beschadiging, diefstal of tenietgaan. Aan geen enkele uiting van ons mag u de betekenis toekennen dat de diensten of producten van Nu Veilig Twente een adequate verzekering overbodig maken.
6.4 Wij beschikken niet over het Borg Beveiligingsbedrijf certificaat, noch over enig ander certificaat dat gebruikelijk wordt aangewend als waarborg voor de kwaliteit van (de installatie van) een inbraak beveiligingsproduct. Nu Veilig Twente biedt evenmin de kwaliteit van een professioneel geïnstalleerd alarmsysteem dat automatisch meldingen verzend aan een gecertificeerde Alarmcentrale.
6.5 Behalve indien in dit artikel expliciet anders is bepaald, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die u leidt in het kader van de overeenkomst.
6.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor de door u geleden schade als gevolg van het niet deugdelijk functioneren van het Alarmsysteem, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen, schade die bestaat uit de beschadiging of het tenietgaan van uw woning, bedrijfsruimte of andere zaken.
6.7 U bent zelf verantwoordelijk voor uw smartphone- of tabletinstellingen. Nu Veilig Twente is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, of vertraagd ontvangen van alarmberichten door uw smartphone- of tabletinstellingen, software-updates van uw smartphone of tablet, software-bugs in uw smartphone of tablet en/of gebreken aan uw smartphone of tablet. Nu Veilig Twente is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, of vertraagd ontvangen van alarmberichten om welke reden dan ook.
6.8 De aansprakelijkheid van Nu Veilig Twente uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde is, voor zover dit in de voorgaande artikelen niet is uitgesloten, beperkt tot het bedrag of de bedragen die onder de door Nu Veilig Twente afgesloten verzekeringspolis(sen)) tot uitkering komen.
6.9 Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, geldt dat de aansprakelijkheid van Nu Veilig Twente, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, is beperkt tot de waarde van de prestatie (excl. btw) in de nakoming waarvan Nu Veilig Twente tekort is geschoten met een maximum van € 100.000,= per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak en een gecumuleerd maximum van € 200.000,= per kalenderjaar en voorts met dien verstande dat Nu Veilig Twente niet aansprakelijk is voor indirecte schade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste kansen, immateriële schade, milieuschade en aantasting van de goede naam.
6.10 De aansprakelijkheid van Nu Veilig Twente voor hulppersonen is uitgesloten.
6.11 De in deze Algemene Voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van Nu Veilig Twente.

Artikel 7. (Betaling van) Vergoedingen
7.1 Alle in facturen, aanbiedingen, offertes en/of Overeenkomsten vermelde bedragen zijn exclusief btw, voorrijkosten, transportkosten en andere van rechtswege geldende toeslagen, tenzij anders is vermeld.
7.2 U bent de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd. Wijzigingen in het btw-tarief worden te allen tijde aan U doorberekend.
7.3 Betaling door U dient te geschieden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Dit is een fatale termijn.
7.4 In geval van niet, niet-tijdige of niet-gehele betaling van een factuur bent U, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van U onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan U toekomende rechten. Dit is eveneens het geval indien U in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend.
7.5 U bent niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van uw verplichtingen.
7.6 Betaling geschiedt in EURO naar het door Nu Veilig Twente aangegeven rekeningnummer.
7.7 Door U gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt U, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Nu Veilig Twente geleverde producten blijven eigendom van Nu Veilig Twente totdat U aan uw betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst ten opzichte van Nu Veilig Twente heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Nu Veilig Twente tegen U mocht verkrijgen wegens tekortschieten van U in één of meer van uw verplichtingen ten opzichte van Nu Veilig Twente.
8.2 U bent verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Nu Veilig Twente te behandelen, verzekerd te houden en deze niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide factuurbedrag terstond opeisbaar.
8.3 Indien U tekortschiet in de nakoming van Uw verplichtingen ten opzichte van Nu Veilig Twente, heeft Nu Veilig Twente het recht de producten waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal U aan Nu Veilig Twente op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan U eigenaar dan wel beheerder bent, zodat Nu Veilig Twente zijn eigendom(men) kan revindiceren.
8.4 Door U verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Nu Veilig Twente waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 9. Kosten telefoonaanbieder
9.1 Het is mogelijk dat u voor het gebruik van onderdelen van Nu Veilig Twente een bedrag voor bel- sms- of dataverkeer dient te betalen dat u verzend in het kader van de dienst. Voor bel- sms- of dataverkeer kan uw mobiele telefoon aanbieder bovendien extra kosten in rekening brengen. Informeer naar deze tarieven bij uw eigen mobiele telefoon aanbieder. Nu Veilig Twente is niet verantwoordelijk voor voornoemde kosten.
9.2 Nu Veilig Twente is gerechtigd om de levering van diensten te op te schorten of de overeenkomst voor Nu Veilig Twente te ontbinden wanneer u verzuimt te betalen.

Artikel 10. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
10.1 Nu Veilig Twente is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden in werking 30 kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden door Nu Veilig Twente aan U zijn verzonden.

Artikel 11. Uw verantwoordelijkheid
11.1 U dient ervoor te zorgen dat:

  • De apparatuur van het alarmsysteem en/of het camerapakket niet wordt gebruikt in strijd met de gebruiksaanwijzing;
  • De breedband Internetdienst die verbonden is met de huiscentrale van het alarmsysteem, werkt en dat in uw smartphone, tablet, router of firewall geen instellingen zijn aangebracht die communicatie tussen de huiscentrale en Nu Veilig Twente blokkeert;
  • Systeemberichten met meldingen over beschikbaarheid internet, beschikbaarheid stroom, batterij-status melders, bereikbaarheid melders, upgrade software worden opgevolgd in verband met het operationeel houden van het alarmsysteem.

Artikel 12. Privacy en beveiliging
12.1 De persoonsgegevens van u die wij verwerken in het kader van Nu Veilig Twente worden door ons verwerkt in overeenstemming met ons standaard privacy statement. Dit statement treft u aan op de website en op http://www.NuVeiligTwente.nl (button “privacy”).
12.2 Nu Veilig Twente verwerkt geen Alarmberichten, video- en/of geluidsopnames die Uw alarmsysteem registreert.

Artikel 13. Overige bepalingen
13.1 De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.
13.2 Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen, evenals non-contractuele vorderingen die daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the international Sale of Goods) is expliciet uitgesloten.
13.3 Alle geschillen die verband houden met deze Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.